e-mail: info@bife.hu

A BES állásfoglalása dolgokról


A Biblia – Hisszük, hogy a Biblia Isten ihletése alapján íródott, és ebből következik a megbízhatósága és fennhatósága minden kérdésben a hit és az életvitel területén.

Hit – Hisszük, hogy a hitet Isten munkálja. Istenben és az Úr Jézusban való hitben éljük egyéni és gyülekezeti életünket.

Imádság – Hisszük, hogy az imádság alapvető része életünknek. Bátorítunk másokat is, hogy imádkozzanak értünk, akiket próbálunk naprakész információkkal is ellátni munkánkkal kapcsolatban.

Tisztesség – Hisszük, hogy becsületességünket nyílvánvalóvá kell tennünk partnereinknek, támogatóinknak, akik nagyon sokféle háttérből érkeznek. Mint Közhasznú (Jótékonysági) Alapítvány betartunk minden ránk vonatkozó jogszabályt, és évente elszámolást készítünk az anyagiakról.

Gyerekek és az ifjúság – Hisszük hogy a mai gyerekek, fiatalok az alapja a jövő keresztyéneinek és gyülekezeteinek, ezért szükségesnek tartjuk, hogy a felnövekvő nemzedéket megtanítsuk Isten Igéjére, és ösztönözzük őket, hogy annak megfelelően is éljenek. Hisszük, hogy szükségük van szeretetre, védelemre törődésre és tanításra.

Együttműködés – Úgy véljük, az együttműködés fontos eleme annak, hogy a Bibliatanulmányozó lehetőségek növekedjenek. Célunk, hogy felismerjük, ösztönözzük és támogassuk azokat Isten munkájában, akik vállalják, hogy lefordítják, a helyi viszonyoknak megfelelően adaptálják, szerkesztik a feladatlapjainkat, lehetővé téve ezzel, hogy azok minél több nyelven legyenek elérhetőek. Hiszünk abban, hogy helyi munkatársakat kell továbbképeznünk arra, hogy a feladatlapjainkat használó független központot tudjanak alapítani és sikeresen működtetni a saját környezetükben.

A BES hitvallása


 • Hiszünk egy Istenben - Atya, Fiú és Szentlélek - aki örökkévaló, három egymástól különböző, de egyenrangú személy.
 • Hiszünk az Atya Isten, a Fiú Isten és a Szentlélek Isten mindenhatóságában és kegyelmében a teremtésben, a gondviselésben, a kijelentésben, a megváltásban, a megszentelésben és a végső ítéletben.
 • Hiszünk a Biblia isteni ihletettségében, aminek következtében teljesen megbízható, és a legfensőbb tekintély a hit és az életünk minden területén.
 • Hiszünk az egyetemes bűnösségben és a bűnben elbukott emberiségben, amely ennek következtében Isten igazságos ítélete alá van vetve.
 • Hisszük, hogy Isten Fia, aki öröktől fogva van emberré lett, a Szentlélektől fogant és szűz Máriától született.
 • Hisszük, hogy Jézus Krisztus halála áldozat volt Isten számára, és ezáltal nyerhetnek a bűneink bocsánatot.
 • Hisszük, hogy Jézus Krisztus feltámadt a halálból.
 • Hisszük, hogy elragadtatott, és az Isten jobbján ül, és most Ő a népének a tökéletes főpapja.
 • Hisszük, hogy visszajön a népéért, és elviszi őket magával az Ő Királyságába.
 • Hiszünk a Fiúban megtestesült Isten helyettesítő halálában, ami az egyetlen lehetőség a megváltásra a vétkeinkből és a bűn hatalmából való megszabadulásra, valamint abban, hogy ez örök érvényű, és kizárólag hit által fogadható el.
 • Hiszünk Isten Szentlelkének megvilágosító, helyreállító, bennünk lakozó és megszentelő munkájában.
 • Hiszünk a hívők papi elhivatásában, hogy ők alkotják az egyetemes egyházat, ami a test, Krisztus pedig a fej, és hogy az Ő parancsa alapján kell hirdessük az evangéliumot az egész földkerekségen.
 • Hiszünk a hívők saját kérésre történő bemerítésében (teljes alámerítés) és az Úrvacsora rendszeres megtartásában az Úr parancsának engedelmeskedve.
 • Hiszünk a helyi gyülekezetekben, amiknek a tagjai meggyőződéses hívők, és amiket különböző lelki ajándékokkal rendelkezők vezetnek; akik rendszeresen összegyűlnek istentiszteletre, imádságra, tanításra és a közösség gyakorlására; akik felelőséget vállalnak a környezetüket és részt vállalnak a missziós küldetésben a világon.